Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Правоий статус та деталі  служби в органах місцевого самоврядування

Дата: 24.02.2018 16:49
Кількість переглядів: 4538

На Ваше прохання кадровики роз’яснюють правоий статус та деталі  служби в органах місцевого самоврядування

Фото без опису

 

Служба в органах місцевого самоврядування як різновид управлінської діяльності

Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. До посадових осіб місцевого самоврядування не відносяться технічні працівники та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

Виходячи з цього визначення, які ознаки посадової особи місцевого самоврядування можна сформулювати?

 Можна виділити кілька ознак служби в органах місцевого самоврядування як різновиду публічної служби України: 

 1. це особа, яка працює професійно, а не виконує роботу на громадських засадах чи за сумісництвом, тобто служба в органах місцевого самоврядування для неї має бути основною роботою;
  1. це особа, яка має обіймати посаду в органах місцевого самоврядування та їх апараті, що пов’язане з певною системою процедур: відбору кандидатур, прийому на роботу, навчанням, атестацією, стажуванням та проходженням служби за часом зі своєю специфікою;
  2. посадова особа місцевого самоврядування у своїй повсякденній діяльності реалізує завдання і функції, які стоять перед громадою, що накладає на нього особливу відповідальність і може створювати певні обмеження щодо особистих поглядів, позицій, побажань;
  3. посадова особа місцевого самоврядування повинна утримуватися громадою, що одночасно покладає відповідальність як на громаду, яка виступає в якості роботодавця, так і на службовця як представника громади;
  4. особи, найняті на службу в органах місцевого самоврядування, мають наділятися відповідними службовими повноваженнями, необхідними для виконання своїх функціональних обов’язків.

Посадами в органах місцевого самоврядування є:

 1. виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою (голови територіальної громади);
 2. виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою (секретар ради, заступники голови);
 3. посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України (начальники управлінь, відділів тощо, їх заступники, спеціалісти).

Держава здійснює відповідну політику щодо служби в органах місцевого самоврядування за такими напрямами:

 1. законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності;
 2. захист прав місцевого самоврядування;
 3. організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування;
 4. правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування;
 5. методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування. 

Порівняйте присягу депутата місцевої ради та посадової особи органу місцевого самоврядування.

Правовий статус посадових осіб органів місцевого самоврядування

Посадова особа місцевого самоврядування має певний правовий статус, який являє собою сутність службових відносин. Він складається із сукупності прав, обов’язків, обмежень, заборон і відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, передбачених чинним законодавством і гарантованих державою.

Зокрема, ст. 8 Закону „Про службу в органах місцевого самоврядування” визначає основні обов’язки, а ст. 9 — основні права державних службовців

 До першої групи належать наступні права посадових осіб місцевого самоврядування:

 1. ознайомлення з документами, які визначають його права та обов’язки на посаді служби в органах місцевого самоврядування, критерії оцінки якості роботи та умови просування по службі, а також організаційно-технічні умови, потрібні для виконання ним посадових обов’язків;
  1. ознайомлення з усіма матеріалами своєї особової справи, з відгуками про свою діяльність та іншими документами до внесення їх в особову справу, додання до особової справи своїх пояснень;
  2. проведення на його вимогу службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;
  3. право на звернення в суд, або інший орган для вирішення суперечок, пов’язаних зі службою в органах місцевого самоврядування, в тому числі з питань проведення атестацій, їх результатів, прийому на  службу, її проходження, реалізації прав службовця, переведення на іншу посаду, звільнення з державної служби тощо.

 До другої групи прав посадових осіб місцевого самоврядування належать:

 1. отримання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов’язків;
  1. відвідування в установленому порядку для виконання посадових обов’язків підприємств, установ і організацій;
  2. прийняття рішень і участь у їх підготовці відповідно до посадових обов’язків;
  3. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за рахунок коштів відповідного бюджету;
  4. внесення пропозицій щодо вдосконалення служби в будь-які інстанції.

Третю групу прав посадових осіб місцевого самоврядування складають:

 1. участь з власної ініціативи у конкурсі на заміщення вакантної посади;
 2. просування по службі, збільшення заробітної плати з урахуванням результатів роботи, рівня кваліфікації;
 3. пенсійне забезпечення з урахуванням стажу служби в органах місцевого самоврядування;
 4. об’єднання в професійні спілки з метою захисту своїх прав, соціально-економічних і професійних інтересів;
 5. право на грошове утримання, яке складається з посадового окладу, надбавок до нього за ранг, вислугу років, премії за результатами роботи;
 6. право на щорічну оплачувану відпустку і додаткову відпустку при наявності відповідного стажу служби в органах місцевого самоврядування тощо.

Крім загальних прав,   службовцеві визначаються посадові права, які є похідними від завдань і функцій органу місцевого самоврядування, де він працює.

 Ці права визначаються в посадових інструкціях

 Під обов’язками посадової особи місцевого самоврядування розуміються обумовлені Конституцією України і чинним законодавством функції (основні дії), які складають у сукупності сутність професійної діяльності щодо забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

 Основні обов’язки визначені ст. 8 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. До них належать:

Додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

 1. забезпечення ефективної роботи та виконання завдань органів відповідно до їх компетенції;
 2. недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;
 3. безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;
 4. збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
 5. постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;
 6. сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі,та інше виконання важливих чи інших доручень,розпоряджень селищного голови.

У випадку сумнівів щодо правомірності отриманого доручення зобов’язаний посадова особа місцевого самоврядування повинна одразу повідомити про це в письмовій формі посадову особу, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні — повідомити вищу за посадою особу.

Посадова особа місцевого самоврядування при виконанні своїх обов’язків має діяти в межах своїх повноважень і не може допускати їх перевищення. Під перевищенням службових повноважень мають на увазі навмисні дії посадової особи місцевого самоврядування, що явно виходять за межі прав і повноважень, наданих йому за посадою законом та нормативним актом органу місцевого самоврядування (статутом, положенням, інструкцією тощо). Під перевищенням посадових обов’язків також розуміють дії посадової особи, що явно виходять за межі його повноважень і призвели до суттєвого порушення прав і законних інтересів громадян або організацій чи інтересів суспільства та держави, що охороняються законом.

Складовою правового статусу службовців є існування правообмежень та заборон, що зумовлюються специфікою виконуваних ними завдань та функцій держави й службових повноважень.

Обмеження щодо посадових осіб місцевого самоврядування бувають двох видів:

                  Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування, обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування.

Перша група обмежень передбачає, що на службу в органах місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи, які:

 • не мають громадянства України.
 • визнані у встановленому порядку недієздатними;
 • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
 • у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами чи свояками;

а також інші обмеження, встановлені законами України.

 

 

 

До другої групи обмежень відноситься встановлена Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та ст. 1 і 5 Закону “Про боротьбу з корупцією” заборона:

 1. брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу;
  1. займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників, крім випадків, передбачених законодавством, або бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, де він працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);
  2. сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності з метою одержання за це винагороди у грошовому чи іншому вигляді, послуг, пільг;
  3. самостійно або через представника або підставних осіб входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, об’єднань тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність;
  4. приймати подарунки, послуги, пільги або інші переваги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю тощо.

Інші обмеження, пов’язані з проходженням  служби окремими категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими актами України.

З метою забезпечення якісного виконання посадовими особами місцевого самоврядування завдань і функцій громади, посадових обов’язків, реалізації наданих їм законних прав, дотримання правообмежень, чинне законодавство України визначає основні гарантії їх професійної діяльності. Зокрема, посадовій особі місцевого самоврядування гарантуються:

 1. умови роботи, які забезпечують виконання ним посадових обов’язків;
  1. заробітна плата й інші виплати, передбачені законами та іншими нормативно-правовими актами;
  2. щорічна оплачувана відпустка;
  3. медичне обслуговування  службовця та членів його сім’ї, в тому числі після виходу на пенсію;
  4. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації зі збереженням грошового утримання на період навчання;
  5. пенсійне забезпечення за вислугу років і пенсійне забезпечення членів сім’ї  службовця в разі його смерті, що настала у зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків;
  6. захист його самого та членів його сім’ї від насилля, погроз, інших неправомірних дій у зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків у порядку, визначеному законом та ін.

 

 

Особливе місце в забезпеченні ефективної діяльності органів місцевого самоврядування займають заохочення та відповідальність посадових осіб. Заходи заохочення поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні встановлені нормами законодавства про працю, а також Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, в якій, зокрема, зазначається, що за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків посадовим особам місцевого самоврядування видається грошова винагорода (премії,та інші надбавки) у відповідному розмірі та порядку, виходячи з відповідних посад  службовців. За особливі трудові заслуги вони представляються також до державних нагород та присвоєння почесних звань.

До спеціальних слід віднести, наприклад, такі, як дострокове присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посад за виконання особливо відповідальних завдань, або переведення на посаду більш високого рівня.

Паралельно з заходами заохочення законодавство передбачає і юридичнувідповідальність посадових осіб місцевого самоврядування, а саме:дисциплінарну, матеріальну, адміністративну і кримінальну.

Важлива роль у забезпеченні належного виконання посадовими особами місцевого самоврядування своїх службових обов’язків належить рівню оплати іх праці.

 

У Законі України “Про службу в органах місцевого самоврядування” зазначається, що оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, сприяти укомплектуванню органів місцевого самоврядування компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування складається з посадових окладів, премій, доплат за ранги, надбавки за вислугу років та інших надбавок в тому числі за вислугу років .

Статтею 43,частиною 3 Конституції України надано  громадянам України право на належні,безпечні і здорові умови праці,на заробітню плату не нижчу від визначеної законом.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь