Скала-Подільська селищна рада - територіальна громада

Тернопільська область, Чортківський район

Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР.

Дата: 01.02.2018 00:07
Кількість переглядів: 471

Фото без опису

Розділ II
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР

 

Глава 52
ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ

 

Стаття 626. Поняття та види договору

 

1. Договором   є   домовленість   двох   або  більше  сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та
обов'язків.
 

2. Договір  є  одностороннім,  якщо одна сторона бере на себе
обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії  або  утриматися
від  них,  а  друга  сторона  наділяється лише правом вимоги,  без
виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.
 

3. Договір  є  двостороннім,  якщо  правами  та   обов'язками
наділені обидві сторони договору.
 

4. До  договорів,  що  укладаються  більш  як двома сторонами
(багатосторонні договори),  застосовуються загальні положення  про
договір,  якщо  це  не  суперечить багатосторонньому характеру цих
договорів.
 

5. Договір є відплатним,  якщо інше не встановлено договором,
законом або не випливає із суті договору.
 

Стаття 627. Свобода договору

 

1. Відповідно  до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в
укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору
з   урахуванням   вимог  цього  Кодексу,  інших  актів  цивільного
законодавства,  звичаїв  ділового  обороту,  вимог  розумності  та
справедливості.
 

Стаття 628. Зміст договору

 

1. Зміст  договору  становлять  умови (пункти),  визначені на
розсуд сторін і погоджені ними,  та  умови,  які  є  обов'язковими
відповідно до актів цивільного законодавства.
 

2. Сторони  мають  право  укласти договір,  в якому містяться
елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у
змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення
актів  цивільного  законодавства  про  договори,   елементи   яких
містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором
або не випливає із суті змішаного договору.
 

Стаття 629. Обов'язковість договору

 

1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.
 

Стаття 630. Типові умови договору

 

1. Договором може бути  встановлено,  що  його  окремі  умови
визначаються  відповідно  до  типових умов договорів певного виду,
оприлюднених у встановленому порядку.
 

2. Якщо у договорі не міститься посилання  на  типові  умови,
такі  типові  умови  можуть  застосовуватись  як  звичай  ділового
обороту, якщо вони відповідають вимогам статті 7 цього Кодексу.
 

Стаття 631. Строк договору

 

1. Строком договору є  час,  протягом  якого  сторони  можуть
здійснити  свої  права  і  виконати  свої  обов'язки відповідно до
договору.
 

2. Договір набирає чинності з моменту його укладення.
 

3. Сторони   можуть    встановити,    що    умови    договору
застосовуються   до   відносин  між  ними,  які  виникли  до  його
укладення.
 

4. Закінчення  строку  договору  не  звільняє   сторони   від
відповідальності  за  його  порушення,  яке мало місце під час дії
договору.
 

Стаття 632. Ціна

 

1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.
 

У  випадках,   встановлених   законом,   застосовуються  ціни
(тарифи,   ставки   тощо),   які  встановлюються  або  регулюються
уповноваженими  органами  державної  влади  або органами місцевого
самоврядування.
 

2. Зміна  ціни  після  укладення договору допускається лише у
випадках і на умовах, встановлених договором або законом.
 

3. Зміна  ціни   в   договорі   після   його   виконання   не
допускається.
 

4. Якщо  ціна  у  договорі  не  встановлена  і  не  може бути
визначена виходячи з його  умов,  вона  визначається  виходячи  із
звичайних  цін,  що  склалися  на  аналогічні  товари,  роботи або
послуги на момент укладення договору.
 

Стаття 633. Публічний договір

 

1. Публічним є договір,  в якому одна сторона  -  підприємець
взяла  на  себе  обов'язок  здійснювати продаж товарів,  виконання
робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна
торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги
зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
 

2. Умови публічного договору  встановлюються  однаковими  для
всіх  споживачів,  крім  тих,  кому  за  законом надані відповідні
пільги.
 

3. Підприємець  не  має  права   надавати   переваги   одному
споживачеві  перед іншим щодо укладення публічного договору,  якщо
інше не встановлено законом.
 

4. Підприємець  не  має  права  відмовитися   від   укладення
публічного  договору  за  наявності  у  нього  можливостей надання
споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
 

У разі  необгрунтованої  відмови  підприємця  від   укладення
публічного   договору   він   має   відшкодувати  збитки,  завдані
споживачеві такою відмовою.
 

5. Актами цивільного законодавства  можуть  бути  встановлені
правила,   обов'язкові   для  сторін  при  укладенні  і  виконанні
публічного договору.
 

6. Умови публічного договору,  які суперечать частині  другій
цієї  статті та правилам,  обов'язковим для сторін при укладенні і
виконанні публічного договору, є нікчемними.
 

Стаття 634. Договір приєднання

 

1. Договором приєднання є договір,  умови  якого  встановлені
однією  із сторін у формулярах або інших стандартних формах,  який
може бути укладений  лише  шляхом  приєднання  другої  сторони  до
запропонованого   договору   в   цілому.  Друга  сторона  не  може
запропонувати свої умови договору.
 

2. Договір приєднання може бути змінений  або  розірваний  на
вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які
звичайно  мала,  а  також  якщо  договір   виключає   чи   обмежує
відповідальність  другої  сторони  за  порушення  зобов'язання або
містить інші умови,  явно обтяжливі для сторони,  яка приєдналася.
Сторона,  яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх
інтересів,  не прийняла б цих умов за наявності у  неї  можливості
брати участь у визначенні умов договору.
 

3. Якщо  вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена
стороною,  яка приєдналася до нього у зв'язку зі  здійсненням  нею
підприємницької   діяльності,   сторона,  що  надала  договір  для
приєднання,  може відмовити у задоволенні цих вимог,  якщо доведе,
що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах
вона приєдналася до договору.
 

Стаття 635. Попередній договір

 

1. Попереднім  є  договір,   сторони   якого   зобов'язуються
протягом  певного  строку  (у  певний  термін)  укласти  договір в
майбутньому (основний договір) на умовах,  встановлених попереднім
договором.
 

Законом може   бути   встановлено   обмеження   щодо   строку
(терміну),  в який має бути укладений основний договір на підставі
попереднього договору.
 

Істотні умови   основного   договору,   що   не   встановлені
попереднім  договором,  погоджуються  у   порядку,   встановленому
сторонами   у   попередньому   договорі,  якщо  такий  порядок  не
встановлений актами цивільного законодавства.
 

Попередній договір  укладається  у  формі,  встановленій  для
основного   договору,   а   якщо   форма   основного  договору  не
встановлена, - у письмовій формі.
 

2. Сторона,  яка  необгрунтовано  ухиляється  від   укладення
договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати
другій  стороні  збитки,  завдані  простроченням,  якщо  інше   не
встановлено    попереднім    договором   або   актами   цивільного
законодавства.
 

3. Зобов'язання,    встановлене     попереднім     договором,
припиняється,  якщо  основний договір не укладений протягом строку
(у термін),  встановленого попереднім договором, або якщо жодна із
сторін не направить другій стороні пропозицію про його укладення.
 

4. Договір  про  наміри  (протокол  про наміри тощо),  якщо в
ньому  немає  волевиявлення  сторін   щодо   надання   йому   сили
попереднього договору, не вважається попереднім договором.
 

Стаття 636. Договір на користь третьої особи

 

1. Договором  на  користь  третьої  особи є договір,  в якому
боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок  на  користь  третьої
особи, яка встановлена або не встановлена у договорі.
 

2. Виконання  договору на користь третьої особи може вимагати
як особа,  яка уклала договір,  так і третя особа, на користь якої
передбачено  виконання,  якщо  інше  не  встановлено договором або
законом чи не випливає із суті договору.
 

3. З моменту вираження  третьою  особою  наміру  скористатися
своїм  правом  сторони не можуть розірвати або змінити договір без
згоди третьої  особи,  якщо  інше  не  встановлено  договором  або
законом.
 

4. Якщо  третя  особа  відмовилася від права,  наданого їй на
підставі договору,  сторона, яка уклала договір на користь третьої
особи, може сама скористатися цим правом, якщо інше не випливає із
суті договору.
 

Стаття 637. Тлумачення умов договору

 

1. Тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті
213 цього Кодексу.
 

2. У разі тлумачення умов договору можуть враховуватися також
типові умови (типові  договори),  навіть  якщо  в  договорі  немає
посилання на ці умови.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь